நாடு முழுவதும் கடந்த ஓராண்டில் 25 நகரங்களின் பெயரை மாற்ற அனுமதி தந்துள்ளது மத்திய அரசு

நாடு முழுவதும் கடந்த ஓராண்டில் 25 நகரங்களின் பெயரை மாற்ற அனுமதி தந்துள்ளது மத்திய அரசு,Dinakaran provides latest breaking news in tamil and india, tamilnadu, world, crime, chennai, business, sports, district and more etc.

ஓராண்டில் 25 இடங்களின் பெயர்கள் மாற்றம்: மத்திய அரசு ஒப்புதல் ஓராண்டில் 25 இடங்களின் பெயர்கள் மாற்றம்: மத்திய அரசு ஒப்புதல்

கடந்த ஓராண்டில் நாடு முழுவதும் உள்ள 25 இடங்களின் பெயர்களை மாற்றுவதற்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தனது ஒப்புதலை வழங்கியுள்ளது.

25 நகரங்கள், கிராமங்களின் பெயர்களை மாற்ற ஒப்புதல்

25 நகரங்கள், கிராமங்களின் பெயர்களை மாற்ற ஒப்புதல் - Dinamalar updated the top news every hour which includes top news stories, top headlines news, world top news, top online news, updated top business news,latest news, top sports news and covering virtual tour hindu temples, tamilnadu temples 360 degrees, 360 degree hindu temples

கடந்த ஓராண்டில் நாடு முழுவதும் 25 ஊர்களின் பெயர் மாற்றம் கடந்த ஓராண்டில் நாடு முழுவதும் 25 ஊர்களின் பெயர் மாற்றம்